Afgelopen dinsdag 12 maart 2019  tijdens  de jaarvergadering is dhr.  A. Huizinga door de vereniging van Dorpsbelangen in het zonnetje gezet. Voorzitster Coba Begeman bedankte hem voor zijn inzet voor al die jaren dat hij contributie heeft gehaald voor de vereniging. En overhandigde hem een boeket bloemen en een waardebon. Dhr. Huizinga heeft meer dan 20 jaar contributie binnengehaald en mocht dit met plezier doen.

Op 24 November kwam Sinterklaas aan in de haven bij Parc Emslandermeer.

Vandaag was de intocht in Vlagtwedde. Dit keer niet zoals altijd bij Partycentrum Rendering, maar er werd gekozen om Sinterklaas bij de haven van Parc Emslandermeer te begroeten.

De Sint en de Pieten kwamen om half twee met een bootje aan. Om het bootje in de haven af te meren, moest eerst de “Barloage Badde” omhoog gedraaid worden. De Sint werd ontvangen door Anouska en Wietske die voor deze keer in de huid van de burgemeester en zijn vrouw waren gekropen. Hij ging met een paar kinderen in gesprek en de Pieten deelden pepernoten en snoep uit.

Na een kwartiertje werd het Sinterklaasfeest binnen voortgezet. De kinderen was gevraagd een mooie tekening te maken. Sinterklaas pakte een paar tekeningen uit de zak. De makers ervan mochten even bij de Sint komen. Uiteraard werden ook sinterklaasliedjes gezongen.

Na een klein uurtje ging de Sint weg en kregen de kinderen bij de uitgang een chocoladeletter. Daarna zijn Sinterklaas en de Pieten nog door het dorp gegaan om winkeliers te bezoeken.

Klik HIER voor een link naar de foto’s geplaatst op Facebook.

Ook dit jaar organiseerde het “Comité 4 mei – Vlagtwedde” weer een herdenking bij het monument aan de Kerkstraat te Vlagtwedde. De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begon bij MFA ’t Aambeeld en werd begeleid door muziekvereniging Dindua. Bij het monument hadden zich al veel mensen verzameld.

Het Joodse echtpaar Arthur en Rosalinde Gilbert uit de Verenigde Staten heeft in 1982 een groot bedrag beschikbaar gesteld voor een speciaal doel. Zij deden dit uit dankbaarheid voor de hulp, die de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan haar Joodse medeburgers heeft verleend. Om de doelstelling te verwezenlijken is gedachtig de Februaristaking de “Stichting Februari 1941” opgericht. Deze stichting heeft in 1987 het gemeentebestuur van Vlagtwedde en de beide
basisscholen in het dorp Vlagtwedde (o.b.s. De Clockeslach en c.b.s. De Zaaier) benaderd om het monument aan de Kerkstraat te laten adopteren door de hoogste groepen van de beide scholen. De leerlingen van groep 8 hebben tijdens een plechtige bijeenkomst het monument geadopteerd. Voor de zomervakantie wordt door de leerlingen dan het geadopteerde monument overgedragen aan groep 7.

Het gaat om het moreel, geestelijk adopteren, het kennis nemen van de achtergronden van het monument en vooral wie herdacht worden. Het ligt in de bedoeling dat kinderen zich gevoelsmatig verbonden gaan voelen met het monument, met de gevallenen, met de strijd tegen de tirannie en leren beseffen wat vrijheid, gerechtigheid en democratie waard zijn. Zij, de kinderen, dienen de herdenking ter zijner tijd over te nemen van diegenen, die getuigen waren en straks wegvallen.

Op de herdenking in Vlagtwedde, die een ingetogen karakter kende, waren veel mensen afgekomen. Er werden kransen gelegd door Mikai Luijten en Nienke Boels namens de beide scholen, Nienke Stukje en Matthijs Meendering legden, samen met wethouder Giny Luth, een krans namens de gemeente Westerwolde.

Voor het eerst dit jaar legden alle deelnemende leerlingen een witte roos bij het monument. Ook door vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Vlagtwedde en van de Ondernemersvereniging Vlagtwedde werden bloemen gelegd. Daarna werden er spontaan nog bloemen gelegd door enkele jongeren en een klein meisje.

Wesley Katuin en Denise Warris van o.b.s. “De Clockeslach” en Yasmin Zuurman en Bente Nieuwenhuis van c.b.s. “De Zaaier” droegen een gedicht voor, afgewisseld met muziek van Dindua.

Wethouder Giny Luth nam de aanwezigen mee in haar verhaal over het verzet en de daarbij gebrachte offers.

In afwachting van de klok van acht werden er door Dindua enkele liederen gespeeld. Na het in acht nemen van de 2 minuten stilte werd door de aanwezigen, onder begeleiding van Dindua, het Wilhelmus gezongen. De deelnemers keerden van het monument weer terug naar ’t Aambeeld waar de kinderen het boekje "4 en 5 mei Denkboek" in ontvangst mochten nemen.

Vereniging van dorpsbelangen Vlagtwedde heeft in de maand september een succesvolle huis aan huis actie gehouden.

“We hebben geprobeerd heel Vlagtwedde te doorkruisen en aan te bellen bij iedere deur. Helaas hebben we dit niet helemaal kunnen realiseren, omdat de klus toch groter en intensiever was dan verwacht. Veel inwoners hebben we wel gesproken en nieuwe leden kunnen verwelkomen. Maar ook velen waren niet thuis. Toch was de actie een groot succes! Vooralsnog zijn er 166 nieuwe leden ingeschreven.In het dorp Vlagtwedde is de Vereniging Dorpsbelangen actief om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Vlagtwedde is een esdorp met een hoog voorzieningenniveau en grenst aan het beekdal van de Ruiten A, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Ondanks de ligging nabij natuurgebieden zijn er weinig mogelijkheden voor de dorpsbewoners voor het maken van korte ommetjes rond het dorp. Deze wens heeft vereniging Dorpsbelangen opgepakt en is in gesprek gegaan met Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is eigenaar van de gronden aan de zuidzijde van het dorp. Deze gronden worden in het kader van Ecologische Hoofdstructuur heringericht.

Voor een deel van de gronden van Natuurmonumenten, die grenzen aan de dorpsrand, is Natuurmonumenten bereidt gevonden medewerking te verlenen aan een andere inrichting om meerdere belangen te dienen.

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een werkgroep die voor het betreffende gebied een plan heeft opgesteld.

Vereniging Dorpsbelangen is initiator van het plan Fruitgaard d’ Appelhof. Vereniging Dorpsbelangen heeft een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de voorbereiding, realisering en beheer van Fruitgaard d’ Appelhof.

De werkgroep bestaat uit:

  • Vereniging Dorpsbelangen – Haika Kuil en Henk Opheikens
  • Vereniging Natuurmonumenten – Jeroen Kuipers
  • IVN Westerwolde – Erna Alting
  • Brede school MFA ’t Aambeeld – Trienie Breider
  • Noordelijke Pomologische Vereniging – Roelof Kuper
  • Buurtvereniging Wischmei – Theo Lode en Henny Eibergen
  • Gemeente Vlagtwedde – Martin Bresser


2. Doelstellingen

De betrokken partijen hebben ieders hun eigen wensen en doelen. In onderstaand worden deze wensen en doelen weergegeven.

Vereniging Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen wil de leefbaarheid van Vlagtwedde verbeteren. Op verzoek van bewoners wil Dorpsbelangen graag een park met wandelstructuur creëren voor korte ommetjes in en rond het dorp waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten heeft grenzend aan het dorp Vlagtwedde gronden liggen die in het kader Ecologische Hoofdstructuur ingericht worden als beekdallandschap. Naast de EHS tegen de wijk “Wischmei” in Vlagtwedde heeft natuurmonumenten nog een kavel liggen met een oppervlak van ruim 1 hectare, deze kavel is als grasland in gebruik. Deze kavel, een overhoekje wordt niet heringericht in het kader van de EHS.

Natuurmonumenten staat open voor een andere inrichting van deze kavel. Een inrichting die landschappelijk en cultuurhistorisch gezien goed past bij een dorpsrand en aansluit op de ingerichte EHS. Tevens wil Natuurmonumenten graag inzetten op natuur- en milieueducatie voor de jeugd van Vlagtwedde.

MFA ’t Aambeeld

Nagenoeg grenzend aan het terrein van Natuurmonumenten is eind 2008 de nieuw gebouwde brede school, MFA ’t Aambeeld, in gebruik genomen. In deze brede school zijn twee basisscholen gehuisvest en kinderdagopvang en de peuterspeelzaal zitten hierin.

Het buitenterrein van de MFA is beperkt en de inrichting is afgestemd op het gebruik als schoolplein. Er zijn op het terrein van de MFA dan ook nauwelijks geen mogelijkheden voor praktische biologielessen. Vanuit de basisscholen en de kinderopvang is aangegeven dat er wensen zijn voor een “buitenlokaal” waar biologielessen gegeven kunnen worden.

IVN Westerwolde

IVN Westerwolde wil zich meer richten op de jeugd als het gaat om natuur- en milieueducatie. Er zijn reeds meerdere malen projecten uitgevoerd met kinderen van het basisonderwijs. IVN Westerwolde wil graag nabij scholen mogelijkheden hebben voor natuureducatie. Een buitenlokaal met gradiënten, diversiteit en een rijkdom aan soorten is zeer gewenst.

Noordelijke Pomologische Vereniging

De noordelijke pomologische vereniging houdt zich bezig met het instandhouden, aanleggen en onderhouden van boomgaarden in de provincie Groningen. Tevens wordt er ingezet op het behoud van oude fruitboomrassen. De Pomologische vereniging wil graag gronden beschikbaar gesteld krijgen die ze mogen inrichten als boomgaard waarbij het behoud van oude rassen nagestreefd wordt.

NOVO/Stichting Droomkinderen

De Novo biedt ondersteuning begeleiding en zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. De Novo wil hun mensen graag de mogelijk bieden in de buitenlucht te werken. In dit kader is de Novo op zoek naar geschikte werkzaamheden in de regio. Onderhoud aan landschap is waar de Novo naar op zoek is.

Buurtbewoners

De aanliggende bewoners willen graag een duurzame natuurlijke inrichting. Een toegankelijk natuurgebied met de mogelijkheid tot het maken van een ommetje is gewenst. Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met de rust, privacy en openheid van het gebied.

 

De vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde schenkt bankje aan project de Appelhof

Ter gelegenheid van de opening op 19.09.2011 heeft de vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde een houten bankje laten maken en aangeboden en geplaatst in d'Appelhof. Hier kunt u rustig even plaatsnemen en genieten van dit mooi stukje natuur.

 

Ommetjes zijn korte wandelingen op het platteland voor bewoners en recreanten. Ze zijn een initiatief van Landschapsbeheer Groningen. In de gemeente Westerwolde zijn drie “Ommetjes” uitgezet. De routes worden gemarkeerd met nieuwe bebording.

In 2007 was het mogelijk om bij Landschapsbeheer Groningen een melding te doen voor een “ommetje”. Daar hier via RWW (Reginale Wandelpadenstuctuur Westerwolde), nu WIW (Wandelen in Westerwolde), reeds een aantal routes lagen (en nu nog liggen) is er contact geweest en was het mogelijk om een “ommetje” te melden.
Daar is uit voortgekomen, dat er 3 “ommetjes” gerealiseerd zijn: ommetje Winsel (3,5km), ommetje Weende (7,5km) en nu ook het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling (9,5km).

Het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling is een wandeling van 9,5 km waar op een aantal punten gekozen kan worden voor een kortere route. De wandeling gaat door een afwisselend landschap langs boerenland en door natuurgebied met houtsingels, bos en het beekdal van de Ruiten AA. Deze eerder gekanaliseerde beek heeft zijn oude meandervorm terug. De route gaat voor het overgrote deel over onverharde paden waaronder schouwpaden en brede zandpaden. Op meerdere plekken langs de route staan bankjes en picknicktafels en is het in Vlagtwedde en Smeerling (toeristenseizoen) mogelijk om horecagelegenheden te bezoeken. Geniet van het beschermde dorpsgezicht van het gehucht Smeerling. Dit landschap is boeiend in elk jaargetijde!

Het Leefbaarheidsommetje Vlagtwedde-Smeerling is gerealiseerd met medewerking van: Dorpsbelangen Vlagtwedde, Gemeente Vlagtwedde, Gemeente Stadskanaal, Kerngroep van het project, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting J.B. Scholtenfonds, Stichting Smeerling-Metbroek, Toeristeninfo Vlagtwedde, Waterschap Hunze & Aa’s.

Via bordjes met “voetjes” is het mogelijk deze “ommetjes” te lopen.
Er waren veel bordjes stuk of compleet weg. Hiervoor zijn nieuwe paaltjes met bordjes aangebracht. Deze wijzen U de weg voor veel wandelplezier.

Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde maakt zich hard voor reflecterende huisnummers voor mensen die in het buitengebied van de gemeente wonen.

Regelmatig zijn er berichten in de media te vinden over de noodzaak van het goed leesbaar zijn van huisnummers, niet alleen overdag maar ook in het donker! Snel vindbaar zijn voor nood- en hulpdiensten, zodat geen kostbare tijd verloren gaat, kan soms van levensbelang zijn. Vooral in het buitengebied, waar woningen meestal verder van de openbare weg staan, is het geen overbodige luxe dat aan de straat een extra huisnummer is aangebracht.

Waarom huisnummerpalen?

* Voorkomt ongewenst en soms gevaarlijk zoekgedrag van automobilisten

* Ook in het donker goed zichtbaar zonder (extra) energieverbruik

* Verkort aanrijtijden hulpdiensten

* Zonder verlichting toch een duidelijke markering van opritten, oprijlanen e.d.

VLAGTWEDDE – Met de verlichting van de hervormde kerk is weer een deel van het project “het park” aan de Schoolstraat in Vlagtwedde gerealiseerd.

Ruim vier jaar geleden is de openbare school De Clockeslach, die aan de Schoolstraat in Vlagtwedde stond gesloopt. De leerlingen vonden samen met leerlingen van CBS De Zaaier onderdak in de nieuwe MFA Het Aambeeld. Op het terrein herinnert alleen het muurtje, dat rond het schoolplein stond, aan de tijd dat daar onderwijs werd gegeven.

In eerste instantie zouden op het terrein huizen worden gebouwd, maar de gemeente Vlagtwedde zag daar van af. Inwoners van Vlagtwedde gaven aan dat ze van het terrein graag een park zouden willen maken, waar ze kunnen wandelen en kinderen kunnen spelen, met een natuurlijk speeltoestel en een verhalenbank. De gemeente stelde hiervoor 95.000 euro beschikbaar. En toen bleef het stil……

Tot de herfst van 2016. De gemeente kwam met een nieuw plan. Hiervoor is niet de € 95.000,- beschikbaar, maar een bedrag van € 10.000,-. Dit vergt, op zijn zachtst gezegd, enige aanpassingen. Het betekent geen natuurlijk speeltoestel meer en waarschijnlijk ook geen verhalenbank. Als initiatiefnemer liet Dorpsbelangen Vlagtwedde het er echter niet bij zitten.

Op 25 januari van 2017 is een begin gemaakt met de inrichting van het terrein. Stratenleggers hebben een paadje aangelegd en de oude muur van het schoolplein werd opnieuw gevoegd. Een ander deel van de aangepaste plannen is de verlichting van de hervormde kerk, die naast het toekomstige park staat. Dit is dankzij Huizing Installatietechniek nu ook klaar. De kerk is nu ’s avonds sprookjesachtig verlicht.

Eind mei moet de aanleg van het park in grote lijnen gereed zijn. Dan staat er ook een bankje, zodat wandelaars even kunnen uitrusten en van de omgeving genieten.

Het project is in november aangemeld bij Kern met Pit editie 2016De Vereniging Dorpsbelangen organiseerde vanmorgen een zeer geslaagd bevrijdingsfeest in Vlagtwedde. Om negen uur werd bij de kerk het feest door de voorzitter van Dorpsbelangen, de heer Elinga, geopend. Na een toespraak door wethouder Giny Luth werd de Nederlandse Driekleur gehesen. Dit alles werd muzikaal omlijst door Christelijke Muziekvereniging Dindua, die onder anderen het Wilhelmus en het Grunnegs Volkslaid speelde.

Daarna togen de vele belangstellenden naar het Marktplein, waar men samen kon genieten van een gratis ontbijt. Om half elf ging onder de noemer van IK HOU VAN HOLLAND de puzzeltocht van start. De route stond met pijlen door het dorp aangegeven. Onderweg moesten op diverse plaatsen opdrachten worden uitgevoerd. Aan de puzzeltocht waren geen prijzen verbonden; iedereen die mee deed kreeg een herinnerings-mok.Voor de jeugd stond op het Marktplein een stormbaan opgesteld. Ook voor vervoer door het dorp was iets geregeld; er reed een treintje, de Westerwoldse Safari Express,  door Vlagtwedde. Wie mee wou hoefde alleen zijn hand op te steken. Passagiers die slecht ter been waren werden door vrijwilligers geholpen bij het in- en uitstappen.Mede door bemoeienissen van de Vereniging voor Dorpsbelangen Vlagtwedde is het Veelerdiep, (tOl Daipke), dat ernstig vervuild was, nagenoeg schoon.

De Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen heeft contact opgenomen met de gemeente en het waterschap, genoemde instanties kwamen vrijwel direct in actie.

VLAGTWEDDE – Na een schoonmaakbeurt ligt het Veelerdiep er weer netjes bij.

Een sloot moet schoon de winter in. Planten en losse drab moet uit het water worden verwijderd en de oevers gemaaid. Ook eventuele duikers en dammen moeten schoon. Dit zorgt voor een fatsoenlijke waterafvoer en de sloot is een goede opvangbekken voor regen en sneeuw. Ook krijgt het water door dit onderhoud meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Ook het Veelerdiep, een afsplitsing van de Ruiten Aa, dat zich ten noorden van Vlagtwedde weer in de hoofdstroom voegt, moest er deze week aan geloven. De grillige loop onderscheidt het watertje van een gewone sloot. Het diep wordt in Vlagtwedde ’t Oal Daipke genoemden.
Medewerkers van Wedeka zorgden er voor dat het diep er voor de wintermaanden weer keurig bij ligt. Vissen die bij de werkzaamheden op het droge belandden werden weer voorzichtig teruggezet.